<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d7623061159881723993', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
2/11/2005
漫遊空氣
與其說是傻傻無理的迷戀,倒不如說是碰上能夠貼心的人,剛好在心湖上泛起陣陣圓線。
似是虛空,又是無比實在,沒有客觀實在的你與我這兩個人,何來感覺之有?一種無法從語言表達的實在,只有透過重複的一兩句說話、失聲尖叫及手足亂舞去宣告心情,並沒有實質精采細緻的內容,就算開刀將心拿出來,都只是有點溫熱的血與肉,但將這放在身體裡,就幻化成愛的需要及付出,中間的化學作用無法一一列出,根本不需細心查明,因為中間發生過的早就印證在微熱的臉上,溫柔的手中和那聲聲傳情的話語裡,真憑實據,懶得查明究竟,然後可要小心好好珍惜它的強大及脆弱。
 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host