<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d1533325655046733383', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
2/14/2005
每年一鑊金
零晨三十三分,正式情人節。

沒有情人的美人當然留在家中,沒有跟誰人倒數,拍拖可算忙碌,一日慶祝到黑,相識紀念日(以週月年十年二十年......計算)、情人節、大家生日、浪漫聖誕,還有數完要抱抱錫錫既大除夕。仲唔知有無數漏呢我?有情人既各位就唔好睇我既網上日記啦,妖!啦啦淋叫你打令出泥做乜都好,最緊要癡住唔放手,珍而重之咁講下野啦,有幾浪漫就有幾啦,喂!我講真架,唔好再睇落去啦!

咳咳咳!氣咳先趕走晒佢地,單身既我地繼續傾下囉,好無?當陪下我啦,唔該 :)

「情人節係 abt love and friendship,即係話可以歌頌閣下同你老豆老母家人及朋友關係既節日,唔係齋係愛情架」Yo!咪玩啦!我唔係聖人,邊有睇得咁寬宏大量呢? 單身情人節個心實係有 D 頂住,你理得我呀!人地 send 個依貓祝我情人節快樂,哈,無情人既情人節有幾快樂呢又,我唔會扼你話好開心皆因我損左錢去泰國,損得一個幾毫算 D 乜?略盡綿力咁姐,不如好好搞掂自己先啦!男朋有呢?噢~ 仲未有,都話無囉,又問!你煩唔煩 jack? 唔係話下下都要祝人家 XYZ 節快樂,咁而家唔快樂想喊下,想 let it flow 都無壞,起碼真心又真意。 美人唔會祝你情人節快樂,你快樂好,唔快樂都好,隨心咁想你所想,做你要做就得架啦!( 心裡大叫:情人節確係恥笑單身旦散的好機會!)
******

又一次唱唱下『最佳位置』喊到唱唔到囉 >o< 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host