<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d7623061159881723993', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
3/12/2005
半醒的癡心
情逝,那麼夢就是唯一讓我繼續跟你相戀的地方。

「又相約在那一間餐廳,棹上沒有什麼吃的東西,左邊是一大片落地玻璃,好清新陽光的氣息,眼前境物一陣明朗,但你看來還是那樣迷朦,我說過啦,當我太喜歡你的時候,永遠看不清楚你,每一次都能夠在你臉上找到新發現,原來那雙耳很可愛,原來你嘴邊的皮膚是這樣的,看得入神之際,才發現原來只有自己在看,看得太入神,又怕讓你知道,你在喋喋不休談論生活的細節,聲音還是如暖水般溫柔,間中的停頓讓我呼吸氧氣,就是沒有談到你的新戀情,怕我受不了嗎?還是你太疼你的他,不想透露當中的任何?不想去細想,寧可用力沉醉在你的臉上去,不知下一次見面會是何時?你突然在袋中拿出好多二十元鈔票,說這是我之前借你的,現在就一次還給我,我在數,是數不完的多,是新簇簇的鈔票,當中有好幾張一百元,我想問:『之前真的有借你那麼多嗎?』但你已繼續歡欣地談論其他,於是我又開朗地笑起來,好好聽聽你的說話......」

緣盡以後,好想好想繼續了解你,跟你有著某一種聯繫,於是我開始學習星座,專注了解人際關係及愛情效應,書中說不能那樣跟你戀愛,要這樣;但我過往做的剛好是相反得要命,那是真我,那也是真的你,也許我們就這樣真的相知相識,然後呢?都不重要了。 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host