<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d7623061159881723993', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
3/16/2005
不瞑目
在愛面前,你可以改變、失去多少呢?

男人跟美人說,剛剛知道情人在外邊胡混,已經不是等一次了。無奈、心痛。承應改過之後,不消一刻又找到證據,只怪情人心太野,男人又真是太聰明,註定不能當個蠢蠢笨笨幸福一生的人。我當然不會叫男人分手,我又不是他,愛一個人的時候,是什麼也可以不顧,不上班跟你偷偷去看電影,或是看著你跟別人鬼混,然後扮失憶。『你真的很愛他嗎?』我試問著。他說是,但在漫漫減少,我想真的是太慢了,這種程況,兩年來從不間繼。其實我心裡蠻生氣的,最不歡喜看見愛不被尊重,我自己也遇過這樣的人,當時我立刻走,愛是有條件的:就是大家也向著同一個方向走。即使死在你面前,也不可換來你的愛。

正當我在男人面前大罵他的情人,安慰他的時候,他說自己自從知道情人亂來之後,也有做相同的事情,一開始只是報復,慢慢就無感覺了。好不恐佈呢!最初是一些價值觀的改變,然後尊嚴沒有了,最後連自己的人格也漫漫在消失,變成了什麼?我想起一隻抓空心房的鬼魅,,然後口裡說著:「他不愛我......好痛,所以我這樣。」我想叫醒他,但是誰也不及他自己清楚,要多久要怎樣才能還魂活過來,有時真的叫人無能為力,可以送上的只是聆聽及關心,只好看著男人繼續行屍走肉,願他早點忘恨,多點愛自己。 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host