<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d7623061159881723993', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
3/21/2005
誰都喜歡你
天藍溝純白,後面有一顆棗紅色尾巴的叮噹 ( 唔鐘意多啦 A 夢呢個拼音新朵) 有一樣法寶,是一對奶黃色的大門,從小小白色的百寶袋中拿出來,放在地上,打開門就可以去到心想的地方。凡事也有條件:目的地一定要有認識的人。不知道與那人感情越深,到達目的地的速度可會快一點呢?美人擁有這扇門的時候,卻發覺根本沒有這樣的一個人讓我去探望。「你打開定吧!門下面就站著他!」叮噹微笑地鼓勵我。你面上總掛著親切的笑容,大大的嘴巴可以發開一百萬伏特的熱情,你可曾不開朗?有沒有人勇敢去試圖關心你呢?我擔心門後根本沒有人,但怕擔心只會換來更多的擔心,於是我用力一推......啊!原來是你,我老早就知道了。 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host