<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d7623061159881723993', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
5/16/2005
惜緣
後生個時正一貪靚鬼,亂咁節食/ 斷食 + 發瘋做運動,健康一落千丈,家陣傷風喉嚨痛呢 D 友仔簡直係家常便當,幾時想唔想要都有,早前頂唔乜順,走去跟高人學氣功,巧果卓越 (但真係要日日都勤力連架!),話說高人曾經在課堂上講過緣份這回事。

「每人都有唔同體質,要係都市裡面健健康康都幾難,但唔係無可能。講番體質,有人成日都有 D 小病仔跟住,點醫點小心都好易病 (妖!咪係我囉!) ,有學生走泥問:『點解我咁注重健康,做左咁多都會病既?』一臉無奈。我答佢呢 D 病仔同你有緣,你試想下因為呢個病,你成個人小心左幾多呀?成日睇醫生,keep 住咁 check,其他大病都埋唔到你身啦。久病成醫,當中你對醫學也有較多認識,無形中幫助唔少身邊既人,你話正唔正先?」

「緣份總是好的,有緣才能千里相會,分辨好與壞相就要看你的修為與悟性啦!」

你以為佢走泥扼你感情,出面仲有幾隻釣住正一人粉,枉你對佢一片癡心 (加妄想) ,實在係死左好過;喂呀~ 比你係藍藍大海中搵到你鐘意既人喎,不知幾好彩呀你!有 D 人成世都係處,仲要等到乾晒都未聞過愛人香架,你真係要睇開 D 啦,仆街。

P.S. 喉嚨還在痛…… >o<
 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host