<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d1533325655046733383', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
6/06/2005
只因有愛
經過無限次深入了解及耹聽,他與我又重投甜蜜。今天跟朋友 TH 聊天,挑剔麻煩的他還在跟 B 在一起,原來真愛尚在人間。TH 說以前一遇不合,就會分開/ 噴火,皆因愛得不深;直至遇上 B,才讓他明白『無論如何都要一起努力』的美麗感動。因為愛,力量大得難以想像。

P.S. 特別多謝雞翼大師姐、饅頭、楚、爸爸及所有一真『頂』我追尋真愛的可人兒。


美人當然要參加選美,昨天第一論面試,在場有好多發瘟旦散,笑到仆街,但只可微笑,不是恥笑,忍得辛苦,喂!上左五份報紙 (6/6/05) :東方、蘋果、星島、成報及新報,去八下啦!
 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host