<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d1533325655046733383', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
6/14/2005
你若投入就有我支持
只要你願意一試,生命其實是好好笑的一回事。真心忘我盡情的開懷大笑,不是苦笑、皮笑肉不笑或是被迫去笑。美人不是那些 24 小時都樂觀而活的天真簡單人種,我的樂觀及開懷是需要比力去維持,一天一天,這件事之後又那件事,慢慢累積回來。對呀,真的有點『累』,但換來的卻怎是值得。

是否太容易沉醉悲觀?是。至少我是這樣。所以我尤其用力去捉緊開懷,生命就是生命,不是發夢,當然有屎,吃到屎的時候還懂得笑,那才是真正的捉緊。對!我知道可能沒有人明白你的不爽,你也覺得人家只在取笑你的苦情,太傻了,親愛的,不要傻了,你時常都是我親愛的,沒有人在笑你,沒有人在避開你,你的愛情亦沒有打算離你而去,但我見你選擇了悲觀,選擇了不相信愛情,就這樣你一定會敗給自己:所以呢,我希望你嘗試相信,嘗試快樂,因為你真的會快樂。

我就是這樣長氣,又講又笑,又冷笑又開玩笑,做所有我會的,只希望其中有一句或一刻會觸動你,讓你回味快樂一陣子。為了開懷,那怕跟你在街頭察突然開片 (嘻嘻……) :o)
 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host