<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d7623061159881723993', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
9/22/2005
討厭自己
九月二十號那天,我跟他要分手,嘩啦嘩啦的將細軟搬番去銅鑼灣。我沒有哭,感受太多,也不知從何哭起。今天我到他家取會剩餘的幾樣東西,然後我又不知怎的亂了起來,我不想回銅鑼灣,又不想回到他家,更不用說屯門老家,想過睡在街頭,不如就這樣訓街好了。昨天,我有想過復合,然後又想唉~ 都不要跟他在一起較好,好累,就這樣累死好了。

*****************
微涼,中秋過後,何時見落葉?
吃了太多,肥得像頭豬。
會不會肥死呢?
我要減肥,減十五磅啦~~~
哼! 
9/09/2005
隨便
見工之後,帶著敏感發作的鼻子在街上亂逛。很喜歡這樣的自由自在,非常自我及無憂無慮的。乘電車不知不覺就在天后下車,望著街上的種種,我發夢地問:「如果我早就住在這裡,在這兒上學成長,會怎樣呢?」每去到一個新地方,我都會這樣想。很想很想了解,很不自然就走進一所中學裡去,同學們穿著全身白色的校服,有些在做壁報板、有些在打籃球、在些坐在白色的卓子傍溫習,或只是在無邊無際的聊天。常常提醒自己也無知無法無天無恨過,不要被成長縛在悶騷裡。

朋友的媽媽跟我一樣患有鼻敏感,那天她在我面前訴說此病的辛酸,她比我嚴重,自然能道出我的痛苦,鼻塞、頭痛、喉嚨痛、流鼻水,但唔係傷風,真係唔知點同人講。最慘係呢個病話泥就泥,話走都唔易走,真係估佢唔到。難得遇到『知心人』,聽佢一一道出病徵,真係感動到想喊出泥,終於有人明,不聲感謝。


昨天近距離遇見天后級人馬陳慧琳,原來真人都幾靚,高高瘦瘦,一把亮麗的黑髮在飄逸;但係一開口就知係八婆,成個人 cheap 晒,唉~ 真係不知所謂!
 
9/04/2005
命也賠了
還記得用飲管喝汽水的日子吧?我們用力地吸吮,到最後幾口時,更加使多點力去吸,像要把那幾滴的甜吸得乾乾淨淨。只有這樣才能略略滿足心裡的無底慾望。那只不過是一杯的份量,何以填滿迷失中的黑洞呢? 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host