<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d7623061159881723993', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
10/22/2005
住在爆炸的微波爐
兩條腿走到朋友的喜宴,認識了十多年的朋友要結婚啦。關心我要命的陳友說:『感情一生痛苦?一次比一次金?那不是很苦嗎?』聽罷朋友為我用八字算出的感情事,他苦口婆心的慰問。唔……是嗎?真的苦嗎?苦也好,好過不苦不甜,乏味難耐。

跟阿仔快要七個月啦。不知不覺我跟他就這樣的相戀起來,是相戀,不是相處;我們的相處很爛,爛得發瘟發臭。恨不得丟下相處,只談戀愛。這大概也叫感情用事吧?!冷靜的我去看這段感情,早就應該了段。隨了我們相擁在一起甜蜜去睡的一刻,其他時間都在同心合力互相喊愛,然後斯殺、抱怨或是再斯殺!自己要的是什麼?值得麼?

雞翼師姐說:我跟他說著一樣的話,抱著一樣的不甘。這點可不出奇,大家談的都是同一段愛,感覺當然是一樣。究竟他的情緒有多變?或許是多得讓我想在他面前煎自己兩巴,至少這樣比較真實,總比又話愛我又起勢折滕我好。本來是打算走去星佢兩巴,但看著合上兩眼的他,我只是覺得他要的是我的關心。在我面前親吻別人有多好笑?襯我在哭的時候嘻哈大笑拍照又有多風趣幽默?

哭啦哭啦,我只是在愛你,不值得被無辱吧?我也想像他一樣,天天發爛,然後情人在逗我。媽咪說很對,我會慢慢跟他變成一樣癲的人,把自己及人家的情緒當玩具,玩完啦就可以丟下。也許我太認真,也許人應該有一點自尊。


心理測驗的結果:
能夠讓你肝爛腸斷的必定是你很愛的人,
恭喜你,更要恭喜你的他,希望他也一樣
在愛你……謝幕。
 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host