<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10102793\x26blogName\x3dBeauty+in+the+Beast\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://beautyinthebeast.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://beautyinthebeast.blogspot.com/\x26vt\x3d7623061159881723993', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Beauty in the Beast
12/19/2005
聽歌啦!
一首簡單的歌 - 王力宏

這世界很複雜 混淆我想說的話
我不懂 太複雜的文法
什麼樣的禮物 能夠永遠記得住 讓幸福別走得太倉促
雲和天 蝶和花 從來不需要說話
斷不了 依然日夜牽掛
唱情歌 說情話 只想讓你聽清楚
我愛你 是唯一 的傾訴

寫一首簡單的歌 讓你的心情快樂
愛情就像一條河 難免會碰到波折
這一首簡單的歌 並沒有什麼獨特

我一直 在思考 讓你瞭解我的好 卻忘了 常常對你微笑
失去的 忘記的 我會盡力去彌補 你是我 最珍貴的財富

寫一首簡單的歌 讓你的心情快樂
愛情就像一條河 難免會碰到波折
這一首簡單的歌 並沒有什麼獨特
好像我 那麼的平凡卻又深刻
 
Our past......
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
April 2006


Now you tell me......

- host